Asia

A Truong Thanh furniture factory tour showed a company adapting to international timber standards

IUCN VN Readies the Private Sector for Timber Industry Changes

IUCN VN organized a round table meeting in October to inform members of Viet Nam’s wood-processing industry of changing international market regulations and to support them in devising ways to comply. …  

07 Nov 2008 | News story

Marovo Lagoon Solomon Islands

Islands Journey at WCC

Islands Journey - In the mood for an Island Getaway? …  

03 Oct 2008 | News story

When properly managed, Viet Nam’s farmlands, like the one pictured above, contain rich biodiversity.

IUCN Công bố Sách về Đa dạng Sinh học trên đất canh tác

IUCN Việt Nam đã công bố hai ấn phẩm vào hôm Thứ Sáu, ngày 26/9/2008 mô tả hiện trạng đất canh tác và khuyến nghị những chiến lược nhằm đảm bảo đa dạng sinh học trên các diện tích đất nông nghiệp của Việt Nam. …  

30 Sep 2008 | News story

When properly managed, Viet Nam’s farmlands, like the one pictured above, contain rich biodiversity.

IUCN Launching Books on Farmland Biodiversity

IUCN Viet Nam launched two publications on Friday, 26 September describing current farmland conditions and recommending strategies for ensuring biodiversity in the nation’s agricultural areas. …  

30 Sep 2008 | News story

Balancing resource use between agriculture and mangrove forests, pictured above, will be among the topics addressed during the Dialogues

Đối thoại để cải thiện việc sử dụng nước ở khu vực sông Mêkông

Khu vực sông Mêkông là một trong những khu vực có các nền kinh tế phát triển nhất ở Đông Á và Đông Nam Á, và vào ngày 22-23/9/2008, các quan chức của IUCN từ các quốc gia lân cận đã về họp tại Bangkok để bắt đầu bàn thảo xây dựng một dự án mà trong đó sẽ có một loạt các cuộc đối thoại nhằm đưa những nhu cầu của khu vực tư nhân, chính phủ và đoàn thể xã hội vào các quyết định về điều hành tài nguyên nước ở khu vực quan trọng này. …  

25 Sep 2008 | News story

Balancing resource use between agriculture and mangrove forests, pictured above, will be among the topics addressed during the Dialogues

Dialogues to Streamline Water Use in the Mekong Region

The Mekong Region is one of the fastest growing economies in East and Southeast Asia, and on September 22 – 23, 2008, IUCN officials from the surrounding countries gathered in Bangkok to begin planning a project that will include a series of dialogues aimed at incorporating private sector, government and civil society needs into water governance decisions in that critical area. …  

25 Sep 2008 | News story

Local volunteers ensure a beached sea turtle is released to the ocean

Chương trình Rùa Biển của IUCN hỗ trợ công tác quản lý ở các cấp

Các quan chức chính phủ, đại diện các trường học, và thành viên cộng đồng tham gia vào một sáng kiến của IUCN Việt Nam nhằm thực hiện Kế Hoạch Hành động Quốc gia về Bảo tồn Rùa Biển đến 2010 (MTCAP) cho biết các hoạt động đã giúp hỗ trợ công tác quản lý nhằm đạt được mục tiêu của Kế hoạch Hành động. …  

23 Sep 2008 | News story

Local volunteers ensure a beached sea turtle is released to the ocean

IUCN’s Marine Turtle Program Supports Management on Many Levels

Government officials, school administrators and community members involved in an IUCN VN initiative to implement the National Marine Turtle Conservation Action Plan to 2010 (MTCAP) said the activities helped provide the management support needed to reach the plan’s goals. …  

23 Sep 2008 | News story

Javan Gibbon, Hylobates moloch, Endangered, Indonesia.

人类近亲濒临灭绝

人类近亲——猴、猿及其它物种正逐渐从地球表面销声匿迹,部分将被“吃”绝。 …   | Chinese

22 Sep 2008 | News story

Fishing at Ba Lat estuary in the core area of Xuan Thuy  National Park

Tổ chuyên gia hoàn thiện các nghiên cứu điển hình về Nước vì Lương thực và các Hệ sinh thái

Các chuyên gia từ các cơ quan chính phủ và các học giả đã họp để xem xét thiết kế của 5 nghiên cứu điển hình trong cuộc họp ngày 29/7/2008 của tổ công tác Nước vì Lương thực và các Hệ Sinh thái. Experts from the government and academia met to review the design of five case studies during a July 29, 2008, meeting of the Water for Food and Ecosystems (WFE) working group. …  

11 Sep 2008 | News story


Asia regional office
IUCN Asia Twitter