A Handbook for Measuring the Progress and Outcomes of Integrated Coastal and Ocean management (2006) Vietnamese translation

06 July 2008 | Downloads - publication

 Sỗ tay đánh giá tiến độ và kết quả của công tác quản lý tổng hợp biển và vùng bờ biển

Intergovernmental Oceanographic Commission
Manuals and Guides, 46; ICAM Dossier, 2