Business and Biodiversity

Business and Biodiversity
Title:  IUCN -Holcim partnership for biodiversity report
Author:  IUCN 
Date:  Oct 2010
   
Tittle: Chương trình hành động Sáng kiến Xi-măng Bền vững (bản đầy đủ)
Author:  WBCSD
Translation & publish: 

IUCN Vietnam

Date: Nov 2010
   
Title: Chương trình hành động Sáng kiến Xi-măng Bền vững (bản tóm tắt)
Author: WBCSD
Translation & publish: IUCN Vietnam
Date:  Oct 2010
   
Title: Báo cáo tóm tắt - Hướng tới một ngành công nghiệp xi-măng bền vững
Author: WBCSD
Translation & publish:  IUCN Vietnam
Date: Oct 2010
   
Title:  An introduction to the karst of Kien Giang (Giới thiệu núi đá vôi Kiên Giang)
Author:  IUCN Vietnam
Date:  2009
   
Title: Guidelines for conserving agricultural biological diversification in Vietnam
Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp tại Việt Nam
Author: Nguyễn Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Thị Yến
Date: 2008
   
Title: Guidelines for cadres building biological preservation plans
Hướng dẫn cán bộ trợ giúp xây dựng kế hoạch bảo tồn sinh cảnh
Author: Nguyễn Thị Yến, Vũ Văn Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Date: 2008
   
Title: IUCN Operational Guidelines for Private Sector Engagement
Author: IUCN
Date: June 2007
   
Title: Building Biodiversity Business
Author: Joshua Bishop, Sachin Kapila, Frank Hicks, Paul Mitchell and Francis Vorhies
Date: 2008
   
Title: Business and Biodiversity Programme Annual Report 2006 Transforming business risks into conservation opportunities
Author: IUCN
Date: 2007
   

 

Ngoc Linh medicinal plant