IUCN ở Việt Nam

IUCN đã có mối liên hệ lâu dài với Chính phủ Việt Nam ngay từ đầu những năm 1980  khi IUCN hỗ trợ kỹ thuật năm 1984-1985 cho việc chuẩn bị xây dựng Chiến lược Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia lần thứ nhất. Kể từ đó tới nay, IUCN Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam. Trong số các hoạt động có việc hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Môi trường và Kế Hoạch Hành động Đa dạng Sinh học trong thời gian 1993-1996, Kế hoạch quốc gia về Môi trường và Phát triển bền vững cho giai đoạn 1991-2000, Kế hoạch Hành động Môi trường Quốc gia 5 năm giai đoạn 2001-2005, và Luật Đa dạng Sinh học của Việt Nam.

Việt Nam trở thành quốc gia thành viên của IUCN vào năm 1993. Văn phòng đại diện đã được thành lập tại Hà Nội trong cùng năm đó. IUCN đã có hai NGO thành viên ở Việt Nam, đó là Viện Kinh tế Sinh Thái (ECO-ECO), Trung Tâm Nghiên cứu Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường (CRES), và Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD).

Hiệp định khung với Sida

Trong giai đoạn 2004-2007, Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) hỗ trợ các nỗ lực của IUCN Việt Nam nhắm tới các thành viên của IUCN, các cơ quan quốc gia và các tổ chức xã hội thông qua một Hiệp định Hỗ trợ Chương trình Quốc gia (CPSA). Thỏa thuận này giúp IUCN phổ biến rộng rãi những thông tin kỹ thuật và những phương pháp tốt nhất, cũng như vận động ủng hộ những mối liên kết giữa phát triển và bảo tồn.

Hiệp định này đã được kéo dài sang năm 2008, và phản ánh được Khung Chiến lược của IUCN cho hoạt động trong giai đoạn 2007-2010. Đây là một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động và chương trình của IUCN Việt Nam.

Với mục tiêu tổng thể là khuyến khích phát triển bền vững ở Việt Nam, có 4 lĩnh vực chính mà Sida hỗ trợ, bao gồm:

  1. Quản lý nhà nước: hỗ trợ việc xây dựng khuôn khổ pháp lý, xây dựng năng lực cho các cơ quan nhà nước và các đoàn thể xã hội, tăng cường thể chế, cải thiện công tác thi hành luật, và xây dựng các cơ chế khuyến khích để bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
  2. Quy hoạch môi trường: lồng ghép quy hoạch môi trường vào phát triển kinh tế nhằm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn.
  3. Dịch vụ môi trường: nhằm giúp duy trì những lợi ích mà các hệ sinh thái và môi trường có thể đem lại cho người dân Việt Nam. Đây là một trong những lĩnh vực truyền thống của IUCN Việt Nam trong những nỗ lực trước đây.
  4. Thay đổi khí hậu: nhằm hỗ trợ và giúp điều phối những nỗ lực của chính phủ và các cộng đồng để xây dựng những chiến lược thích nghi nhằm đối phó với các biến đổi về khí hậu.