Dataset

MARPLASTICCs Viet Nam National Plastic Pollution Hotspotting Report and data in Vietnamese

MARPLASTICCs Viet Nam National Plastic Pollution Hotspotting Report - in Vietnamese

HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ XÁC ĐỊNH ĐIỂM NÓNG Ô NHIỄM NHỰA VÀ XÂY DỰNG HÀNH ĐỘNG